Dura Vermeer Bouwen Midden West BV dossier

IMG_20160512_142644Dossier oplevering door bouwbedrijf
Dura Vermeer Bouwen Midden West BV
In dit dossier bouwproces, bouwperikelen en oplevering van project Greenstart Amstelveen

U kunt in Greenstart Amstelveen
op Startbaan 1185XR / Snelliuslaan 1187XS Amstelveen
uw eigen juridisch adviseur inschakelen.

Kijk op http://adr.biedmeer.nl/ADRcoaching voor de opties van dienstverlening.

Als het escaleert kunt u het aan een geschillencommissie of rechter voorleggen
zie de SWK algemene voorwaarden 2014
zie procedure kamer van het notariaat
Procedure bij een rechter
U kunt ervoor kiezen om de zaak aan de rechter voor te leggen.
Bij een financieel belang van minder dan € 25.000 moet u naar de rechter in sector kanton.
Een advocaat is in deze sector niet verplicht, wel is het verstandig een juridisch adviseur in te schakelen.
Bij een financieel belang van meer dan € 25.000 moet u naar de rechter in sector civiel. Een advocaat is verplicht.
Informatie over de griffierechten bij de rechtbank vindt u op www.rechtspraak.nl.

Kijk voor meer informatie op de website van Vereniging Eigen Huis: https://www.eigenhuis.nl/huis-kopen/problemen-oplossen/verkoper-verzaakt

2016 Officiële feestdagen 2016 Nieuwjaarsdag 1 januari; Pasen 27 en 28 maart; Koningsdag 27 april; Hemelvaartsdag 5 mei; Pinksteren 15 en 16 mei; Kerstmis 25 en 26 december.

20
21
22
20
20
22
21
23
22
21
22
21
255

2017 Officiële feestdagen 2017 Nieuwjaarsdag 1 januari; Pasen 16 en 17 april; Koningsdag 27 april; Hemelvaartsdag 25 mei; Pinksteren 4 en 5 juni; Kerstmis 25 en 26 december.

22
20
23
18
22
21
21
23
21
22
22
19
254

 

Advertisement

About Dr.

The name speaks for itself. The academic title is legally protected and supported by an academic Laws & Legislation Doctor title. See our website for details and services.
This entry was posted in empathy, General items, legal rights / law / rech. Bookmark the permalink.

6 Responses to Dura Vermeer Bouwen Midden West BV dossier

 1. Dr. says:

  SWK ALGEMENE VOORWAARDEN 1 JANUARI 2014
  Werkbare werkdagen en oplevering
  Artikel 11
  1. Werkdagen (2) worden als onwerkbaar beschouwd wanneer daarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de ondernemer gedurende ten minste vijf uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt. Niet als werkdagen worden beschouwd de algemeen erkende, door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- en feestdagen, vakantiedagen en andere vrije dagen alsmede de door de directie van de ondernemer in overleg met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging vastgestelde collectieve vakantiedagen en andere roostervrije dagen .
  2. Indien de ondernemer niet binnen drie maanden na de datum van de ondertekening van de aannemingsovereenkomst door de verkrijger begonnen is met de bouw van het complex waarvan de woning deel uitmaakt en ook niet binnen veertien dagen na schriftelijke ingebrekestelling door de verkrijger alsnog daarmee een begin heeft gemaakt, heeft de verkrijger het recht de ontbinding van de aannemingsovereenkomst in te roepen op de wijze zoals in artikel 19 van deze Algemene Voorwaarden is bepaald. Als aanvang van de bouw van het complex wordt beschouwd de aanvang met de funderingswerkzaamheden. De ondernemer moet alsdan aan de verkrijger binnen vier weken, nadat de verklaring tot ontbinding te zijner kennis is gebracht, terugbetalen alle aan hem ter zake van de aannemingsovereenkomst gedane betalingen, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de datum van ontvangst van de betaling tot de datum van terugbetaling. De verkrijger heeft bovendien recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding optredende schade.
  3. De ondernemer is verplicht na aanvang van de funderingswerkzaamheden van het complex de werkzaamheden regelmatig voort te zetten.
  4. Onder datum van oplevering wordt in de aannemingsovereenkomst verstaan de datum waarop de verkrijger, nadat rapport van eventuele tekortkomingen is opgemaakt en door of namens beide partijen is getekend, de sleutels van de woning in ontvangst heeft genomen. De datum van oplevering moet door de ondernemer ten minste veertien dagen tevoren schriftelijk aan de verkrijger worden meegedeeld.
  5. Bij overschrijding van het aantal werkbare werkdagen als omschreven in artikel 5 lid 1 van de aannemingsovereenkomst en ook, indien een door de ondernemer reeds aangekondigde oplevering wordt opgeschort, zal de ondernemer zonder ingebrekestelling aan de verkrijger een gefixeerde schadevergoeding van 0,25 promille van de aanneemsom per kalenderdag verschuldigd zijn.
  6. Indien de verkrijger onder overlegging van genoegzame bewijzen aantoont dat de door de overschrijding van het aantal werkbare werkdagen of door opschorting van een aangekondigde oplevering door hem werkelijk geleden schade meer bedraagt dan het bedrag van de gefixeerde schadevergoeding, heeft de verkrijger indien en voor zover dit redelijk is recht op aanvullende schadevergoeding.
  7. Op verlangen van de ondernemer kan de geschillenbeslechtende instantie, indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist, de in lid 5 bedoelde gefixeerde schadevergoeding matigen, met dien verstande dat hij de verkrijger ter zake van de bedoelde tekortkoming niet minder kan toekennen dan de schadevergoeding op grond van de wet.
  8. De schadevergoeding kan worden verrekend met de nog verschuldigde termijn(en).

  Opschortingsrecht
  Artikel 12
  1. De verkrijger kan, zonder een beroep te doen op artikel 262 van Boek 6 (3) van het Burgerlijk Wetboek en onder behoud van zijn recht op oplevering, maximaal 5% van de aanneemsom inhouden op de laatste termijn of laatste termijnen en dit bedrag, in plaats van aan de ondernemer te betalen, in depot storten bij een notaris.
  2. Dit recht bestaat niet in de volgende gevallen:
  a. indien de ondernemer bij de aankondiging van de oplevering ten behoeve van de verkrijger een bankgarantie van 5% van de aanneemsom als bedoeld in artikel 13 van de Algemene Voorwaarden aan de verkrijger stelt, die bij de oplevering ingaat. De notaris beoordeelt of deze bankgarantie aan de wet en de in artikel 13 van deze voorwaarden gestelde eisen voldoet en treedt als bewaarder van het origineel van de bankgarantie op. Een kopie van de bankgarantie stuurt de notaris aan de verkrijger;
  b. indien de ondernemer geen vervangende zekerheid stelt én er door de verkrijger ten behoeve van de ondernemer een waarborgsom als bedoeld in artikel 3 van de overeenkomst is gestort. In dat geval is het depot van 5% reeds tot stand gekomen via het bepaalde in artikel 3 lid 3 van de aannemingsovereenkomst (contractuele conversie laatste 50% waarborgsom ten behoeve van de ondernemer in 5% depot ten behoeve van de verkrijger).
  In deze gevallen is de verkrijger niet gerechtigd om op grond van dit artikel of van artikel 768 van Boek 7 (3) van het Burgerlijk Wetboek de betaling van verdere bedragen aan de ondernemer op te schorten.
  3. De notaris brengt een eventueel depot in de macht van de ondernemer nadat drie maanden zijn verstreken na het tijdstip van oplevering, tenzij de verkrijger van de in artikel 262 van Boek 6 (3) van het Burgerlijk Wetboek toegekende bevoegdheid wenst gebruik te maken. In dat geval deelt de verkrijger aan de notaris mee tot welk bedrag het depot moet worden gehandhaafd.
  4. De notaris brengt het depot voorts in de macht van de ondernemer voor zover de verkrijger daarin toestemt, de ondernemer vervangende zekerheid stelt of bij een uitspraak die partijen bindt, is beslist dat een depot niet of niet langer gerechtvaardigd is.
  5. Indien de verkrijger aan de ondernemer schadevergoeding verschuldigd is wegens de in lid 1 bedoelde depotstorting of de door de ondernemer gestelde vervangende zekerheid, wordt deze gesteld op de wettelijke rente als bedoeld in artikel 119 van Boek 6 (3) van het Burgerlijk Wetboek. Gedurende de drie maanden bedoeld in lid 3, is deze rente niet verschuldigd, zelfs niet indien geen gebreken zijn geconstateerd.
  6. De verkrijger kan het depot alleen uitwinnen op basis van een beslissing die partijen bindt.

  • Dr. says:

   Artikel 13
   Voor het geval de ondernemer een bankgarantie stelt als bedoeld in artikel 12 van de Algemene Voorwaarden in plaats van het depot, dient deze bankgarantie te zijn afgegeven door een in Nederland te goeder naam en faam bekend staande en in een lidstaat van de EU gevestigde financiële instelling en dient deze aan te vangen per de datum van oplevering, onvoorwaardelijk te zijn en voort te duren totdat:
   – drie maanden zijn verstreken na het tijdstip van oplevering, tenzij de verkrijger de notaris voordien schriftelijk meedeelt dat hij van de in artikel 262 van Boek 6 (3) van het Burgerlijk Wetboek toegekende bevoegdheid wenst gebruik te maken. In dat geval deelt de verkrijger aan de notaris tevens mee tot welk bedrag de bankgarantie moet worden gehandhaafd;
   – de verkrijger schriftelijk instemt met het vervallen van de bankgarantie;
   – of bij een uitspraak die partijen bindt, is beslist dat de bankgarantie niet of niet langer gerechtvaardigd is. De verkrijger kan de bankgarantie alleen uitwinnen op basis van een beslissing die partijen bindt.

   Herstel tekortkomingen
   Artikel 14
   1. De ondernemer verbindt zich de eventuele tekortkomingen, zoals opgenomen in het rapport als vermeld in artikel 11 lid 4 van deze Algemene Voorwaarden onverwijld, maar uiterlijk binnen drie maanden na de datum van oplevering te herstellen. In verband met de weersomstandigheden niet onverwijld uit te voeren werkzaamheden zullen zo spoedig mogelijk, wanneer de weersomstandigheden het toelaten, worden voltooid.
   2. In geval van uiterlijke onvolkomenheden welke het gevolg zijn van aard en hoedanigheid van gebruikte materialen (bijvoorbeeld krimpscheuren) ontleent de verkrijger daaraan geen grond voor verhaal, tenzij die onvolkomenheden het gevolg zijn van het gebruik van materiaal van minderwaardige kwaliteit of van ondeskundig gebruik of ondeskundige toepassing van materialen door de ondernemer.

 2. Inmiddels heeft een kopersadviseur van Dura Vermeer aan ons laten weten dat
  maandag 30 mei gestart wordt met de aanleg van de stoep.
  “Wij hebben nu de toezegging ontvangen dat maandag a.s. hiermee wordt gestart en dat er 3 a 4 woningen per dag aangesloten worden. Aansluitend wordt meteen de stoep aangelegd.”

 3. Pingback: WarmteKoudeOpslag is ineffectief en duur | Empathy .n Law Mediation & Law Services

 4. Pingback: Verkoopteam Dura Vermeer WKO systemen | Empathy .n Law Mediation & Law Services

 5. Pingback: Dura Vermeer Verkoopteam WKO systemen | Empathy .n Law Mediation & Law Services

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.