Gewenst bij Ongewenst gedrag

Gewenst bij Ongewenst gedrag communicatie over arbeidsomstandigheden, (seksuele) intimidatie en het klachtrecht

Dit boek geeft een overzicht van noodzakelijke voorzieningen in het kader van het arboklachtrecht. De aandacht gaat primair uit naar het omgaan met signalen over ongewenst gedrag in de zin van vormen van intimidatie. Belangrijk is vast te stellen tot wie een medewerker zich kan wenden. Ook moet iedereen weten wat er met een officiële klacht gebeurt. Ten slotte is het voor alle betrokkenen geruststellend om te weten dat er maatregelen zijn te treffen tegen intimiderend gedrag. Door inzicht in en bekendheid met de voorzieningen wordt het mogelijk een conflict op te lossen op het laagste niveau in een zorgvuldig geprotocolleerde procedure.

Het boek geeft in hoofdstuk 2 verschillende definities en uitleg over begrippen als goed werkgeverschap, intimidatie en agressie. In hoofdstuk 3 is er aandacht voor de betrokkenen bij een klacht. We bespreken de taken van het management en de medewerkers van de afdeling Personeel en organisatie. Er wordt uitgebreid ingegaan op de afzonderlijke rol van verschillende functionarissen. De bedrijfshulpverlener, de vertrouwenspersoon, de conflictbemiddelaar (mediator) en de klachtencommissieleden kunnen allen gewenst gedrag vertonen en zo een belangrijke rol hebben bij het oplossen van conflicten. Hoofdstuk 4 is gewijd aan de taken van de werkgever bij ongewenst gedrag. Hoofdstuk 5 beschrijft de stappen in een klachtenprocedure. Aandacht voor de grenzen van de dubbele functies voorkomt dat diverse goedwillende personen problemen krijgen bij het uitvoeren van hun taken (hoofdstuk 6). Zo wordt duidelijk wat werknemers van de werkgever, van de afdeling Personeel en organisatie en van de klachtencommissie kunnen verwachten. In hoofdstuk 7 komt de klachtencommissie aan de orde. Hoofdstuk 8 handelt over de geschilbeslechting, waarna in hoofdstuk 9 aandacht wordt besteed aan de bemiddeling tussen klager en aangeklaagde. Hoofdstuk 10 gaat in op geheimhouding en hoofdstuk 11 op ziekteverzuimbegeleiding. In hoofdstuk 12 en 13 komen respectievelijk de arbeidsrechtelijke referenties en de strafrechtelijke referenties aan bod. We sluiten af met een conclusie.

De eerste zes hoofdstukken zijn interessant voor eenieder die zich betrokken voelt bij het onderwerp. De volgende hoofdstukken duiken daarna steeds dieper in de materie. Vertrouwenspersonen zullen dan ook de informatie uit de hoofdstukken 7 tot en met 9 tot zich dienen te nemen. De laatste hoofdstukken gaan in detail in op het arboklachtrecht. Van leden van klachtencommissies, van ondernemingsraden en van werkgevers wordt verwacht op de hoogte te zijn van de in deze hoofdstukken besproken verplichtingen. Enkele bijzondere onderwerpen passeren de revue, zoals de rechtsontwikkeling op het gebied van ziekteverzuimbegeleiding, het leerstuk van geheimhouding, de relatie van het arboklachtrecht tot andere rechtsgebieden en rechtsprekende organen. Indien men zich realiseert dat het recht zich evolueert, kunnen de laatste hoofdstukken worden bestudeerd.

Zowel werkgever, medewerkers P&O als werknemers kunnen na lezing van dit boek rust vinden in de wetenschap dat er voor ongewenst gedrag en de daarmee gepaard gaande intimidatieconflicten een constructieve oplossing kan worden gevonden.

Trefwoorden, onderwerpen besproken in dit boek:

(Arbeids)Handicap Aangerand Aannemelijk Actualiteit Actuele ADR Adviseert Afkomst
Afspiegeling Algemene Allochtone Allochtonen Alternative Dispute Resolution Arbeidsconflict Arbeidscontract Arbeidsinspectie Arbeidskrachten Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsrecht ArboArbo Klachtenbegeleidingsdienst Arbo-Klachtrecht Arbodienst Arboklacht Arboklachtrecht Arborecht Arborecht Arbowet Autochtonen

Balans Bedrijfshulpverlener Belagen Beleid Benadeling Benadelingsverbod Bereikbaarheid Boelrijk Boete Buitenlanders Communicatie Conflictbemiddelaar Cultuurverandering Deskundigen Digitaal Digitale Directeur Discriminatie Diversiteit Diversiteitsbeleid Doe Zelf Pakketten

Emancipatie Emotioneel Emotionele Empathy Conflictbemiddelaars Externe Frottage Frotteren Frustratie Geïntimideerd Gedrag Gedragsregels Gekleurde Collega’s Geloof Geschil Geschillenoplosser Geslacht Gezag

Handicap Hetero- Homoseksuele Geaardheid Heteroseksuelen Homo’s Homoseksuelen Hoor HRM Huidskleur Human Human Resources Management Huur Incident-Managers Incidenten

Informatie Instelling Interim Management Interim Manager Internet Intimidatie Intimidatieconflict Juridische Dienst Jurisprudentie Jurist Juristen

Klacht Klachtbegeleiding Klachtbehandelingscommissie Klachtcommissie Klachtencommissie Klachtenprotocol Klachtonderzoeker Klachtprotocol Klachtrecht Klachtreglement Kleurrijk Knelpunten Maatschappelijke Macht Machtsmisbruik Machtsverhoudingen Management Mannen Medewerkers Mediation Mediationkantoor Mediationrecht Mediator Meldingen Meldpunt Michael Boelrijk Minderheden Minderheidsgroepen NMI-Mediator

Ombudsman Ombudsvrouw Onafhankelijkheid Onbehaaglijk Onbevooroordeeldheid Ondernemers Ondernemingsraden Ongewenst Onpartijdigheid Ontslag Ontvankelijkheid Ontwikkelingen Onveilige Werkplek Opvang Opvangsysteem OR OR-Lid Organisatie Outplacement Overheid

Partijen Pesten Pesterijtjes Politie Politie Instituut Politiewoordvoerder Preventie Procedure Rapport Ras Recht Rechter Rechtspraak Reglement Resources Management Resourses Rijksoverheid Schadevergoedingsplicht Sekse Seksueel Misbruik Seksuele Voorkeur Signaleren Signalering Slachtoffer Slachtoffers Sociale Sollicitatie Sollicitaties Spreekuur

Veiligheid Vereniging Van Eigenaren Verplichting Verrijking Vertrouwelijkheid Vertrouwenspersonen Vertrouwenspersoon Voorwaarden Vraagstukken Vrouwen Wederhoor Werkcultuur Werkgever Werkgevers Werknemer Werksituatie Werkverhouding Wervingscampagnes Wet Wetten Zedendelinquenten Zedenrecht Zedenvandalisme Zedenvandalist

About Dr.

The name speaks for itself. The academic title is legally protected and supported by an academic Laws & Legislation Doctor title. See our website for details and services.
This entry was posted in empathy and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.